Polityka prywatności

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MARKETINGOWYCH PRZEZ AGENCJĘ FUSION MARKETING

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy z agencją marketingu internetowego Fusion Marketing. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Usługobiorców Systemu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Każdy Użytkownik jest zobowiązany, z chwilą podjęcia czynności zmierzających współpracy z Fusi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin - określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Fusion Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Centrum A 4 /U3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000502729 - zwaną dalej „Usługodawcą” - uzupełnia warunki Umowy, oraz zawiera informacje porządkowe.

§ 2
Definicje

Określenia zastosowane w Zamówieniu, Umowie, Regulaminie, Cenniku i Regulaminach promocji oznaczają:

 1. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca lub wykonującą działalność gospodarczą, z którą Usługodawca zawarł Umowę;
 2. Serwis, System - serwis internetowy FusionSystem udostępniony pod adresem panel.fusionsystem.pl, w celu świadczenia Usług;
 3. Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Usługobiorcy w Systemie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
 4. Konto - dostępne dla danego Usługobiorcy po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Systemie, za pośrednictwem którego Usługobiorca wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Systemie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Systemie;
 5. Usługa, Usługi – świadczone przez Usługodawcę w ramach aplikacji FusionSystem wraz z usługami dodatkowymi (wdrożenie dedykowanych szablonów na zewnętrznej licencji lub licencji Usługodawcy). Zakres świadczonych usług określa Umowa;
 6. Usługi dodatkowe – usługi świadczone przez Usługodawcę, powiązane lub nie powiązane z usługami świadczonymi w aplikacji. Zostają wskazane w cenniku jako usługi dodatkowe. Mogą to być: licencje na szablony zewnętrznego dostawcy, eksport danych, systematyzacja danych w celu zewnętrznych integracji, przechwytywanie domen w zewnętrznych serwisach etc.;
 7. Zamówienie – formularz, w którym Strony wskazują zakres Usług, które mają być przedmiotem Umowy abonenckiej;
 8. Umowa - umowa abonencka, której przedmiotem jest świadczenie Usług przez Usługobiorcę na rzecz Usługobiorcy;
 9. Awaria - nieprawidłowość w dostępności usług, spowodowana z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, która skutkuje zaprzestaniem świadczenia lub istotnym pogorszeniem jakości świadczonych Usług;
 10. Przerwa techniczna – brak dostępności Usług, związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych, zaplanowany i zapowiedziany przez Usługodawcę przed rozpoczęciem prac;
 11. Usługa White Label – udostępnienie na mocy indywidualnej umowy Systemu Partnerowi, który otrzymuje możliwość prowadzenia kampanii dla swoich Klientów. Usługa White Label wprowadza prywatną sieć serwerów dla Partnera (nie współdzieli ich z innymi użytkownikami), nową pulę licencjonowanych szablonów dla Partnera (mogą to być zewnętrzne szablony lub szablony, które są własnością Usługodawcy). Zarówno liczba serwerów jak i warianty szablonów są definiowane w umowie;
 12. Biuro Obsługi – lokal Usługodawcy przeznaczony do obsługiwania Usługobiorców i podmiotów ubiegających się o zawarcie Umowy, znajdujący się pod adresem: 31-923 Kraków, os. Centrum A 4 /U3;
 13. Okres rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług; okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy;
 14. Opłata abonamentowa – stała opłata miesięczna wnoszona przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy z góry za każdy miesiąc chyba, że umowa stanowi inaczej. Opłata abonamentowa dotyczy usług obsługi kampanii przez Usługodawcę. Opłata abonamentowa nie przenosi, nie udziela żadnych praw autorskich ani majątkowych do jakiegokolwiek zasobu będącego zintegrowanym z FusionSystem;
 15. Podstawowa obsługa serwisowa – obejmuje usługi w zakresie usuwania Awarii, oraz dostęp do Biura Obsługi, w tym drogą elektroniczną, określony na Stronie internetowej;
 16. Strona internetowa – serwis Usługodawcy, dostępny w Internecie pod adresem: fusionmarketing.pl
 17. Cennik - jest to zbiorcze zestawienie cen usług świadczonych przez Usługodawcę.

§ 3
Abonent

 1. Umowa jest zawierana:
  1) w imieniu Usługodawcy przez osobę przez niego umocowaną, 
  2) przez Usługobiorcę – osobiście lub przez działającego w jego imieniu i na jego rzecz pełnomocnika. Osoba umocowana zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość wobec Usługodawcy oraz przedstawić dokument potwierdzający umocowanie. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.
 2. Usługobiorca przy zawarcie Umowy jest zobowiązany do podania pełnych danych, a w szczególności: 
  1) pełnej firmy, aktualnego adresu siedziby oraz przedstawienia podstawowych dokumentów identyfikujących status prawny Usługobiorcy, w szczególności: odpisu z rejestru lub ewidencji oraz kopii zaświadczenia NIP
  2) danych do stworzenia profilu abonenta domen w systemie NASK zgodnie z regulaminem: https://www.dns.pl/regulamin_nazw_domeny_pl jeśli domeny mają być rejestrowane na inne dane niż firmowe (rejestracja na dane firmowe również odbywa się zgodnie z regulaminem rejestracji domen .pl).
 3. Usługodawca, w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie możliwości wykonania przez Usługobiorcę zobowiązań, może uzależnić zawarcie Umowy od: 
  1) dostarczenia przez Usługobiorcę dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Usługodawcy; 
  2) pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej Usługobiorcy, wynikającej z danych udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn zm.); Usługodawca powiadamia Usługobiorcę o wystąpieniu takiego zastrzeżenia.

§ 4
Zawarcie Umowy

 1. Usługobiorca może zamówić Usługi albo drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://fusionsystem.pl albo bezpośrednio poprzez złożenie Zamówienia w siedzibie Usługodawcy.
 2. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po spełnieniu określonych w Regulaminie warunków. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną, poprzez złożenie Zamówienia Usługobiorca zapewnia i oświadcza, iż:
  1) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu; 
  2) wyrażą zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych;
  3) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Usługobiorcy oraz jego partnerów biznesowych
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, o ile jej postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku zawarcia Umowy na czas oznaczony, po upływie tego okresu ulega ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony, jeżeli do ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy, żadna ze stron nie złoży drugiej stronie, oświadczenia na piśmie lub drogą elektroniczną, że nie wyraża zgody na przedłużenie umowy na czas nieoznaczony albo strony przedłużą aneksem umowę na dalszy czas określony. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku kolejnych Umów zawieranych na czas oznaczony.
 4. Umowa może zostać zawarta na czas oznaczony – 12 miesięcy.

§ 5
Rozpoczęcie świadczenia Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy na podstawie zawartej Umowy.
 2. Usługodawca jest zobowiązany do rozpoczęcia świadczenia Usług w terminie wskazanym w Umowie, nie później jednakże niż w terminie 7 dni od jej zawarcia
 3. Za aktywację Usługi Usługodawca jest zobowiązany do zapłaty opłaty aktywacyjnej określonej w Cenniku. Opłata ta nie podlegają zwrotowi w przypadku rozwiązania Umowy, w tym za wypowiedzeniem.
 4. Usługodawca, w ramach Opłaty abonamentowej, świadczy wyłącznie Usługę oraz usługi serwisowe. Podstawowa obsługa serwisowa obejmuje usługi w zakresie usuwania Awarii, jak również możliwość konsultacji z Biurem Obsługi w sprawach korzystania z Usług. Zgłoszenia uzasadniające skorzystanie z obsługi serwisowej Usługobiorca dokonuje drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@fusionsystem.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (12) 444 17 32 w Biurze Obsługi.
 5. Usługodawca jest zobowiązany świadczyć Usługi z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, postanowień Umowy i Regulaminu
 6. Usługodawca świadczy Usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do prawidłowego działania Serwisu. Przerwy techniczne są to okresy związane z pracami technicznymi tzn. konserwacją, naprawami jak również testowaniem sprzętu teleinformatycznego. Przerwy techniczne mogą występować nie częściej niż 2 dni w kwartale i nie dłużej niż 24 godzin jednorazowo. W trakcie przeprowadzanych prac technicznych może ulec pogorszeniu jakość świadczonych Usług lub nastąpić przerwanie świadczenia Usług, a za powstałe w związku z tym utrudnienia Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6
Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Usługi wyłącznie dla własnego użytku, bez prawa dalszego jej rozpowszechniania, rozprowadzania lub udostępniania
 2. Usługobiorca jest zobowiązany, dla prawidłowego korzystania z Usługi, korzystać z komputera lub innego urządzenia końcowego wyposażanego w Firewall, program antywirusowy.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Systemu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz powstrzymywania się od podejmowania działań o charakterze bezprawnym lub które mogłyby uniemożliwiać lub utrudniać innym Usługobiorcom prawidłowe korzystanie z Systemu. W szczególności Usługobiorca jest zobowiązany jest do: 
  1) niewykorzystywania Usług w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa,
  2) zabezpieczenia i ochrony poufnych danych takich jak np. hasła dostępowe,
  3) niewykorzystywania zasobów systemowych Usługodawcy w sposób utrudniający korzystanie z nich innym Usługobiorcom oraz w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usługi,
  4) niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Usługodawcy do których Usługobiorca nie ma uprawnień,
  5) nieudostępniania informacji na temat sposobu działania Systemu,
  6) przestrzegania ustawowego zakazu dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do zamieszczania w materiałach publikowanych poprzez System informacji przewidzianych obowiązującymi przepisami.
 5. Usługobiorca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za ewentualne szkody spowodowane zamieszczaniem w Systemie lub zamieszczonymi w Systemie materiałami.
 6. Usługobiorca staje się właścicielem wszystkich zarejestrowanych przez niego lub w jego imieniu domen (w przypadku kont z obsługą) jeśli strony nie postanowią inaczej. Po zakończeniu umowy na wniosek Usługobiorcy zostaną udostępnione kody authinfo i authcode (do 14 dni roboczych) umożliwiające transfer domen do zewnętrznych operatorów pod warunkiem nie zalegania z płatnościami i spełnienia aktualnych wymogów wydawania kodów authinfo przez rejestratora.
 7. Usługobiorca po zakończeniu kampanii może żądać bezpłatnego eksportu treści zebranych na swoim koncie pod warunkiem, że zostały opłacone. Eksport lub przekazanie szablonów dotyczy tylko dedykowanych rozwiązań, do których Usługobiorca nabył prawa na podstawie zamówienia lub faktury VAT. Standardowy eksport danych nie zawiera całych szablonów oraz innych jego elementów. Usługobiorca oświadcza, iż nie będzie tworzył kopii front-endu stron reklamowych tzw. lustra strony (site mirror) utworzonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonych usług.
 8. Usługobiorca jest zobowiązany po wygaśnięciu Umowy do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji pozyskanych z bazy danych lub aplikacji FusionSystem bez zgody Usługodawcy.

§ 7
Ochrona praw autorskich

 1. Usługobiorca jest zobowiązany w ramach posiadanych uprawnień udostępniać poprzez System wyłącznie materiały, co do których posiada on majątkowe prawa autorskie w zakresie uprawniającym go co do ich rozpowszechniania.
 2. Udostępniając materiały poprzez System, Usługobiorca:
  1) oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby materiały te mogły być opublikowane i rozpowszechniane w Systemie i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  2) zobowiązuje się w przypadku wystąpienia do Usługodawcy przez podmioty trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w przedmiocie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Usługodawcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, jak również, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Usługodawcy lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając Usługodawcy wszelkie poniesione przez niego koszty związane z postępowaniem sądowym, w tym zasądzonych odszkodowań.

§ 8
Licencja

 1. Korzystanie z Usługi dostępu do aplikacji marketingowej FusionSystem działającej w chmurze jest możliwe przy pomocy programu FusionSystem, który jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących przepisach, w tym w powołanej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Usługodawca udziela Usługobiorcy, na okres obowiązywania Umowy, nieodpłatnej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji uprawniającej Usługobiorcę, z wyłączeniem innych podmiotów, do korzystania z programu FusionSystem w zakresie niezbędnym do zapewnienia Usługobiorcy możliwości prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usługi w zakresie określonym w Umowie, Zmówieniu i Regulaminie (pole eksploatacji).
 3. Korzystanie z udzielonej licencji następuje poprzez indywidualne konto Usługobiorcy, na które zostaną nałożone limity zgodne z zamówieniem i specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do umowy
 4. Zakres udzielonej licencji obejmuje możliwość wykorzystania licencji przez Usługobiorcę w działalności marketingowej w ramach działalności gospodarczej wykonywanej przez Usługobiorcę
 5. Usługobiorca nie jest uprawniony do przenoszenia praw wynikających z udzielonej licencji na inne podmioty (udzielania sublicencji), w szczególności nie może odsprzedać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub udostępniać w inny sposób praw do korzystania z programu FusionSystem z wyłączeniem Usługobiorców korzystających z Usługi White Label.

§ 9
Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług w zakresie i na warunkach określonych w Zamówieniu oraz specyfikacji Usług.
 2. Usługodawca jest zobowiązany ponadto do:
  1) monitorowania działania poszczególnych Usług,
  2) niezwłocznego likwidowania Awarii powstałych po swojej stronie,
  3) zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych, przechowywanych na serwerach,
  4) informowania o Przerwach technicznych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania Systemu przez Usługobiorcę lub za niezgodne z prawem wykorzystanie Systemu przez Usługobiorcę, np. z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych lub praw osób trzecich, utratę danych, informacji lub dochodów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości świadczenia usług spowodowanych siłą wyższą lub okolicznościami utrudniającymi, albo uniemożliwiającymi świadczenie usług przez Usługodawcę, takimi jak: strajki, wyładowania atmosferyczne, urzędowe lub sądowe orzeczenia, awarie sieci telekomunikacyjnych, także wówczas, gdy za powstanie tych okoliczności ponoszą odpowiedzialność partnerzy Usługodawcy lub ich podwykonawcy lub kontrahenci, a także w przypadku wadliwie działających urządzeń końcowych Usługobiorcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność funkcjonalności Systemu, wynikającą z dokonywanych zmian, ulepszeń. Stosownie do możliwości Usługobiorcy będą powiadamiani o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu bezprawnego wykorzystania przez osoby trzecie materiałów zamieszczonych w Systemie przez Usługobiorcę, ani za negatywne skutki ingerencji osób trzecich w ich treść
 7. Usługodawca może zablokować Usługobiorcy dostęp do Konta w przypadku uzyskania wiarygodnej i udokumentowanej informacji o publikowaniu za pomocą Systemu treści, naruszających przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Umowy lub ogólnie przyjęte zasady i normy korzystania z tego typu serwisów (Software as a Service) na okres do dnia zaniechania stosowania tych naruszeń.

§ 10
Rozliczenia i warunki płatności

 1. Opłaty abonamentowe i opłaty za Usługi dodatkowe są naliczane od dnia aktywacji Usług.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na dostarczenie przez Usługodawcę faktury w formie elektronicznej w terminie do dnia 5 każdego miesiąca.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany jest do uiszczenia opłat za świadczone Usługi na podstawie dostarczonej faktury w terminie 10 dni od dnia doręczenia faktury przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze albo za pomocą płatności elektronicznej. Dniem zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą określoną na fakturze.
 4. Odstąpienie od Umowy, jej rozwiązanie nie zwalnia Usługobiorcę od uiszczenia należności za Usługi świadczone na jego rzecz do dnia rozwiązania Umowy.
 5. Usługodawca uprawniony jest do naliczania, stosownie do art. 481 § 1 i 2 k.c., odsetek za opóźnienie w zapłacie kwot należnych Usługodawcy w wysokości odsetek ustawowych.

§ 11
Awarie

 1. Usługodawca zobowiązuje się do usuwania Awarii w terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych od daty powzięcia o nich informacji, w tym w szczególności ich zgłoszenia przez Usługobiorcę. W przypadku braku możliwości usunięcia Awarii w tym terminie, Usługodawca określa niezwłocznie planowany jej usunięcia i informuje o nim Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Usługodawcy o zaistnieniu Awarii. W zgłoszeniu Awarii Usługobiorca jest zobowiązany podać, co najmniej dane Usługobiorcy, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej do osoby zgłaszającej awarię, a także krótki opis Awarii.
 3. Za brak ciągłości dostarczania Usług, zawiniony przez Usługodawcę, trwający ponad 24 godziny, Usługodawca jest zobowiązany do rekompensaty w postaci rabatu w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres 1 doby.

§ 12
Reklamacja

 1. Usługobiorca może składać reklamację z powodu niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, jak również nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług.
 2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub drogę elektroniczną na e-mail: reklamacje@fusionsystem.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1) dane teleadresowe Usługobiorcy,
  2) nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
  3) określenie przedmiotu reklamacji,
  4) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 
  5) datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej - w przypadku reklamacji dotyczącej terminu rozpoczęcia świadczenia usługi; 
  6) podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie zawiadamia Usługobiorcę.
 5. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 3, Usługodawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Usługobiorcę reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 6. W przypadku złożenia reklamacji Usługodawca jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie na e-mail Usługobiorcy oraz rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji Usługodawca zawiadamia Usługobiorcę drogą elektroniczną na e-mail Usługobiorcy, przesyłając informację wraz z uzasadnieniem.
 7. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za korzystanie z Usług.

§ 13
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, albo osób fizycznych umocowanych do reprezentowania Usługobiorców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.
 2. Usługodawca jest uprawniony, zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych dla celów realizacji Umowy, marketingu bezpośredniego usług własnych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Osobom wskazanym w ust. 1 przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy, jako administratora ich danych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, w tym w szczególności do realizacji Umowy na zamówione przez Usługobiorcę Usługi
 5. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Usługodawca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 7. Usługodawca wykorzystuje „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu Usługodawcy, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe

§ 14
Zawieszenie świadczenia Usługi

 1. Usługodawca może zawiesić świadczenie całości lub odpowiedniej części Usługi, w przypadku, gdy: 
  1) Usługobiorca, pomimo wezwania do uiszczenia wymagalnych należności, zalega w zapłacie całości lub części opłat należnych Usługodawcy powyżej 7 dni od terminu płatności i nie uregulował zaległości w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, nie krótszym niż 7 dni; 
  2) Usługobiorca narusza inne zobowiązania wynikające z postanowień Umowy lub Regulaminu, w tym w szczególności w przypadkach opisanych w § 7 ust. 7 i nie zaprzestanie dokonywania tych naruszeń pomimo wezwania przez Usługodawcę do ich zaniechania. Usługodawca może odstąpić od wezwania, jeżeli niezwłoczne zawieszenie świadczenia Usługi będzie stanowić wyłączną możliwość zapobieżenia powstaniu istotnych szkód; 
  3) wnosi o to Usługobiorca.
 2. W okresie zawieszenia świadczenia Usługi, Usługodawca jest zwolniony z obowiązku świadczenia Usługi, a Usługobiorca z obowiązku uiszczania opłat.
 3. W przypadku zawieszenia na podstawie ust. 1 pkt 1) lub 2 ) Usługodawca jest zobowiązany wznowić świadczenie Usługi w ciągu 7 dni roboczych od ustania przyczyn zawieszenia, w szczególności dostarczenia dowodu zapłaty przez Usługobiorcę wszystkich zaległości wraz z należnymi odsetkami.
 4. Zawieszenie świadczenia Usługi może nastąpić na pisemny wniosek Usługobiorcy, który nie zalega z żadnymi opłatami wobec Usługodawcy w dniu złożenia wniosku, jak również nie będzie z nimi zalegał w dniu planowanego zawieszenia Usługi. Wniosek podlega opłacie określonej w Cenniku.
 5. Usługobiorca może wnioskować o zawieszenie świadczenia Usługi na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące i nie częściej niż jeden raz do roku.
 6. W przypadku zawieszenia Usługi pobierane będą opłaty określone w Cenniku w związku ze świadczeniem usługi utrzymania Konta.

§ 15
Rozwiązanie Umowy

 1. Strony Umowy są uprawnione do rozwiązania Umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego, następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 2. Wypowiedzenie może zostać złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługobiorcę lub przez Usługodawcę z winy Usługobiorcy, której zawarcie łączyło się z przyznaniem Usługobiorcy ulg, przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa, Usługodawca obciąży Usługobiorcę opłatą w wysokości stanowiącej równowartość ulgi przyznanej Usługobiorcy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość, odpowiadającą stosunkowi okresu, który upłynął od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, do całego okresu umowy.
 4. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy przez Usługobiorcę następuje z winy Usługodawcy, Usługodawcy nie przysługuje prawo żądania od Usługobiorcy zwrotu przyznanej mu ulgi na zasadach określonych w ust. 3.
 5. Usługodawca może jednostronnie rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Usługobiorca: 
  1) zalega z zapłatą choćby części Opłaty abonamentowej lub jakiejkolwiek innej opłaty należnej Usługodawcy, przez co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe i nie uregulował zaległości w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, nie krótszym niż 7 dni, 
  2) ingeruje w System lub wywołuje zakłócenie w funkcjonowaniu Systemu lub umożliwia osobom trzecim korzystanie z Usług bądź Systemu,
  3) uzyskuje, przy wykorzystaniu Usług, w sposób sprzeczny z przepisami prawa, dostęp do danych znajdujących się w posiadaniu osób trzecich (tzw. hackerstwo), 
  4) rozpowszechnia przy wykorzystaniu Usług przekazy szkodliwe (wirusy itp.) lub niepożądane (tzw. spam), 
  5) uniemożliwia innym podmiotom zgodne z przepisami korzystanie z Systemu, 
  6) podejmuje działania, przy wykorzystaniu Usług, naruszające przepisy prawa, w tym dostarcza przy wykorzystaniu Usług treści o charakterze bezprawnym, 
  7) korzysta ze świadczonej Usługi niezgodnie z Umową, Regulaminem lub obowiązującymi przepisami. 

§ 16
Wygaśnięcie Umowy

 1. Umowa wygasa w przypadku: 1) upływu terminu, na który została zawarta, o ile Strony zapobiegną jej przedłużeniu na czas nieoznaczony, rozwiązania za wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym; 
  2) śmierci Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, albo likwidacji prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
  3) utraty zdolności prawnej przez Usługodawcę lub Usługobiorcę niebędącego osobą fizyczną, w tym jego likwidacji; 
 2. Wygaśnięcie Umowy powoduje natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy.

§ 17
Zmiana Regulaminu lub Cennika

 1. Usługodawca może uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Systemu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca podaje do publicznej wiadomości, w szczególności za pośrednictwem Strony internetowej treść każdej zmiany Regulaminu lub Cennika. Powiadomienie oraz podanie do publicznej wiadomości winno być dokonane z wyprzedzeniem, co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian. Usługobiorcy są zobowiązani do kontrolowania zmian w Regulaminie pod adresem: http://fusionsystem.pl/regulamin.html
 4. Usługodawca dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Cennika oraz warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę email.
 5. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie lub zmiany cen w Cenniku, może on wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień poprzedzający wprowadzenie zmian do Regulaminu lub do Cennika. Oświadczenie o braku akceptacji zmiany i wypowiedzeniu Umowy z tej przyczyny winno być dostarczone Usługodawcy najpóźniej ostatniego dnia przed wejściem w życie zmiany.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy z uwagi na brak akceptacji ze strony Usługobiorcy zmiany warunków Umowy, w tym określonych Regulaminie lub w Cenniku, Usługodawcy nie przysługuje wobec Usługobiorcy roszczenie odszkodowawcze.

§ 18
Sposoby przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych

 1. W przypadku, gdy Usługodawca monitorując System stwierdzi występowanie zagrożeń związanych ze świadczoną Usługą wówczas zawiadamia Usługobiorcę o tym fakcie telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 2. O sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych przez Usługobiorcę oraz o potencjalnych zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą Usługodawca informuje Usługobiorcę drogą elektroniczną lub w formie pisemnej w drodze stosownej informacji doręczanej Usługobiorcy za potwierdzeniem odbioru przy zawarciu Umowy.

§ 19
Wymagania techniczne oraz rekomendowane przez Usługodawcę sposoby zabezpieczenia przez Usługobiorcę urządzenia końcowego

 1. 1. Usługodawca informuje, że do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Serwisu - także konto poczty elektronicznej (e-mail). Usługobiorca lub inna osoba korzystająca z Serwisu jest zobowiązana zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.
 2. 2. Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszych, zaktualizowanych wersji przeglądarek. Wymagania minimalne to: Chrome wersja 34 lub wyższa, Firefox wersja 28 lub wyższa, Opera wersja 12 lub wyższa, Safari wersja 5 lub wyższa. Usługodawca nie gwarantuje poprawności funkcjonowania Systemu w przypadku korzystania ze starszych wersji przeglądarek.
 3. 3. Usługodawca rekomenduje Usługobiorcy trzy sposoby zabezpieczenia urządzenia końcowego Usługodawcy, które należy stosować jednocześnie: 
  1) zainstalowanie renomowanego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego; 
  2) zainstalowanie zapory ogniowej (firewall); 
  3) bieżące aktualizowanie systemu operacyjnego obsługującego urządzenie końcowe.

§ 20
Klauzula poufności

 1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji o warunkach Umowy oraz wszelkich danych o przedsiębiorstwie i kontrahentach drugiej ze Stron, na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503z późn. zm.), zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej.
 2. Przekazywanie lub wykorzystywanie danych i informacji określonych w ust. 1 w innych celach, niż określone w Umowie, jak również ich ujawnienie, nie jest dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron
 3. Zakazy określone ust. 1 i 2 dotyczą w szczególności nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy, a ich naruszanie uprawnia Usługodawcę do żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 4. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych, jak również na skutek realizacji innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

§ 21
Postanowienia końcowe

 1. Strony zobowiązane są informować się o zmianie danych podanych przy zawarciu Umowy, w tym w szczególności adresu siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany firmy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian.
 2. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
 3. Wszelkie informacje, oświadczenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy będą podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione.
 4. Doręczenia pism, o których mowa w ust. 3 dokonywane będzie za potwierdzeniem odbioru na wskazane w umowie adresy stron lub drogą elektroniczną.
 5. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień jej otrzymania pocztą lub drogą elektroniczną.
 6. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy powinno być złożone na piśmie lub drogą elektroniczną.
 7. Wzorzec umowy, formularz Zamówienia, Regulamin, oraz Cennik, dostępne są nieodpłatnie na Stronie internetowej Usługodawcy oraz w Biurze Obsługi.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
 9. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu sadem właściwym jest Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty.

Pozycjonowanie - Blog

Formularz kontaktowy

Czekamy na Twoją wiadomość